• slider1
  Vizija Lagur-a Brač
  Diversifikacija turističke i prateće gospodarske ponude područja LAGUR-a razvojem proizvoda i usluga temeljenih na ili komplementarnih ribarstvu, marikulturi i plavoj ekonomiji i inovacijama.
 • flagur_brac
  Vizija Lagur-a Brač
  Razvoj lokalne zajednice valorizacijom i održivim korištenjem sveukupne resursne osnove
 • Vizija Lagur-a Brač
  Povećanje profitabilnosti i konkurentnosti sektora ribarstva i marikulture

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) Brač obuhvaća teritorij i akvatorij otoka Brača, koji pripada srednjodalmatinskoj otočnoj skupini.
Administrativno-teritorijalno je u sastavu Splitsko-dalmatinske županije te pripada NUTS II regiji Jadranska Hrvatska.
Područje LAGUR-a Brač obuhvaća 8 jedinica lokalne samouprave: općine Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sutivan i Grad Supetar.


LAGUR - FLAG BRAČ
Izrada ovog vodiča sufinancirana je sredstvima Europske unije
iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

NOVOSTI

LAGUR BRAČ - POPIS NATJEČAJA


LAG KALENDAR

Loading...