Predmet i svrha ovog  FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.1. u okviru odobrene LRSR. Namjera ove mjere je doprinijeti valorizaciji i promociji ribarstva kao sektora, očuvanju proizvodnje, ali i unapređenju prerade i trženja kroz povezivanje ribarstva i marikulture s lokalnom kulturom i tradicijom kao alatima unapređenja i održivog razvoja sektora. Održivim korištenjem i promicanjem lokalne ribarske, marikulturne i maritimne kulturne baštine i tradicije, kako kod lokalnog stanovništva, tako i kod posjetitelja otoka Brača promovirat će se ribarstvo i marikultura kao gospodarske djelatnosti, ali i njihovi proizvodi i poticati novi modeli njihove proizvodnje, prerade i trženja.

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 16.12.2019. godine i traje do 31.01.2020. godine.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1.  na ovom   FLAG Natječaju iznosi 305.000,00 EUR odnosno 2.301.835,00 HRK
 • Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR odnosno 37.735,00 HRK
 • Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 180.000,00 EUR odnosno 1.358.460,00 HRK

FLAG Natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a „Brač“ odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u točki 2.5. ovog FLAG Natječaja.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG Natječaja za Mjeru 2.1. su:

 • udruženja u ribarstvu/organizacije ribara;
 • privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture te izvan sektora ribarstva i akvakulture;
 • javnopravno tijelo;
 • poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo) u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo);

Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Brač“(Grad Supetar, Općine: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan).

 Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG Natječaja su:

 1. Izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili uređenje i/ili opremanje  muzeja, tematskih i/ili edukativnih i/ili interpretacijskih/multimedijalnih centara i/ili javne turističke infrastrukture povezane s baštinom temeljenom na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru, kao što su poučne/tematske staze ili parkovi, vidikovci, plaže i sl.;
 2. Aktivnosti očuvanja i valorizacije pomorske i ribarske baštine te očuvanja bogatstva identiteta područja koje ne uključuju građenje i/ili opremanje javnih prostora i/ili javnih dobara za predstavljanje odnosno interpretaciju tradicijske pomorske i ribarske baštine;
 3. Informacijsko-edukacijske, promotivne i sl. aktivnosti promicanja materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru, kao što su izrada video, audio i tiskanih materijala, radionice pripreme  ribljih proizvoda i jela za djecu, mlade, mlade obitelji, građanstvo, posjetitelje i sl.
 4. Istraživanja, mapiranja, valorizacija, predstavljanje i promocija rezultata istraživanja lokalne materijalne i nematerijalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru i sl.

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

​Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim linkovima:

TEKST NATJEČAJA:

Tekst FLAG natječaja za Mjeru 2.1.

OBRASCI:

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu za Mjeru 2.1.

Obrazac 1.B Zahtjev za potporu – Lista troškova za Mjeru 2.1.

Obrazac 1.C Odrzivost projekta 2.1.

Obrazac 2. A Izjava nositelja projekta – prijavitelja (za projekte u partnerstvu_zajedničke operacije) za Mjeru 2.1.

Obrazac 2.B Izjava nositelja projekta – prijavitelja (za samostalne projekte_operacije) za Mjeru 2.1.

Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu 2.1. za Mjeru 2.1.

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu za Mjeru 2.1.

Obrazac 5. Sazetak izbora ponuda za Mjeru 2.1.

Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja za Mjeru 2.1.

Obrazac 7. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti (između ponuditelja u istom ulaganju) za Mjeru 2.1.

Obrazac 8.A Zahtjev za isplatu za Mjeru 2.1.

Obrazac 8.B Zahtjev za isplatu_Izjava o izdacima za Mjeru 2.1.

Obrazac 9. Izjava o velicini poduzeca za Mjeru 2.1.

Obrazac 10. Izvjesce o napretku za Mjeru 2.1.

Obrazac 11. Izjava vlasnika nekretnine za Mjeru 2.1.

Obrazac 12. Izjava o javnoj dostupnosti ulaganja u javne prostore_javna dobra za Mjeru 2.1.

Obrazac 13. Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 2.1.

Obrazac 14. Izjava o odustajanju od prijave na FLAG Natječaj za Mjeru 2.1.

PRILOZI SPECIFIČNI ZA MJERU 2.1.:

PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje zahtjeva za potporu 2.1.

PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje zahtjeva za isplatu 2.1.

PRILOZI ZA SVE FLAG NATJEČAJE:

PRILOG III Pravila i upute za provedbu nabave

PRILOG IV Pravila za provedbu mjera informiranja i promidžbe

PRILOG V Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a Brač za razdoblje 2014. – 2020.

PRILOG VI Pravilnik o provedbi LRSR

PRILOG VII Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru LRSR LAGUR-a Brač

PRILOG VIII Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020_kontrola na terenu

PRILOG IX Upute za čuvanje dokumentacije

PRILOG X Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

PRILOG XI Vodič_Definicija MSP-a

PRILOG XII Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo

PRILOG XIII Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi