KAKO POSTATI ČLANOM

PRISTUPNICA

Preuzmi

Uz popunjenu pristupnicu morate priložiti:

  odluku svojeg nadležnog tijela o pristupanju (popunjavaju je samo organizacije koje imaju upravna tijela, OPG, obrti, manje tvrtke i sl. ne trebaju ovo popunjavati i pristupaju samo odlukom vlasnika)

  presliku rješenja o registraciji

  Vašu prijavu (pristupnicu i prateće dokumente) pošaljite poštom (Vlačica 11/1, 21400 Supetar – Hrvatska) ili skenirano mailom.

Važna napomena:

  Pristupnice u članstvo LAGUR/FLAG Brač -a moraju ispuniti i potpisati i staviti štambilj sve ovlaštene osobe pravnih osoba – članova LAGUR/FLAG Brač -a te fizičkih osoba u smislu obrta i OPG- a (ako OPG nema štambilj, onda ga nije niti obvezan staviti, već je dovoljan samo potpis vlasnika).

  Fizičke osobe u smislu samostalne fizičke osobe (ne i obrta ili OPG-a, da se primjenjuje gornja napomena), samo potpisuju pristupnicu koja se prilaže u dokumentaciji LAGUR/FLAG Brač -a za odobrenje, ako je član upravljačkog tijela samostalna fizička osoba koja je osobno član LAGUR/FLAG Brač-a.

  Članstvo u LAGUR/FLAG Brač -u može biti: redovno, pridruženo i počasno.

Redovni članovi LAGUR/FLAG Brač-a mogu postati poslovno sposobne pravne i fizičke osobe koji pokažu interes za bavljenjem djelatnostima LAGURA-a (FLAG-a), a koji prihvate Statut LAGUR/FLAG Brač -a.

  Redovni članovi sudjeluju na sastancima LAG-a i imaju pravo glasa. Oni se imaju pravo kandidirati za članove tijela LAGUR/FLAG Brač-a.

  Plaćanje članarine obavezno.

  Pridruženi članovi mogu biti poslovno sposobne pravne i fizičke osobe koji djeluju na području LAGUR/FLAG Brač -a, ali ne moraju imati i sjedište odnosno prebivalište na području LAGUR/FLAG Brač -a.

  Pridruženi članovi imaju pravo nazočiti sastancima na koje su pozvani, bez prava odlučivanja te prava da biraju i budu birani u tijela udruge. Plaćanje članarine nije obavezno.

  Počasni članovi LAGUR/FLAG Brač -a mogu postati pravne i fizičke osobe posebno zaslužne za rad i razvoj LAG-a. Počasni članovi sudjeluju u radu udruge, ali bez prava odlučivanja te prava da biraju i budu birani u tijela udruge.

  Članstvo u LAGUR/FLAG Brač-u je dobrovoljno. Odluku o primanju novih članova u redovno i pridruženo članstvo donosi Upravni odbor.

JAVNI SEKTOR

  Jedinice lokalne samouprave
*Poduzeća (d.o.o., d.d.) koja su osnovana temeljem Zakona o trgovačkim društvima, s više od 20% vlasništva jedinice lokalne samouprave
*Javne ustanove koje je osnovala lokalna samouprava posebnom odlukom nadležnog tijela

CIVILNI SEKTOR

  Organizacije civilnog društva (udruge) registrirane pri nadležnom uredu državne uprave
*Klasteri koji su osnovani sukladno Zakonu o udrugama i registrirani pri nadležnom uredu državne uprave
*Fizičke osobe – kao samostalne osobe sukladno Zakonu o udrugama

PRIVATNI SEKTOR

  Obrti koji su osnovani temeljem Zakona o obrtu i registriran pri nadležnom Trgovačkom sudu
*OPG-i (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) regisitrirani pri nadležnom uredu državne uprave
*Poduzeća (d.o.o./d.d.) koja su osnovana temeljem Zakona o trgovačkim društvima i registrirana pri nadležnom Trgovačkom sudu
  Zadruge koje su osnovane temeljem Zakona o zadrugama i registrirana pri nadležnom Trgovačkom sudu
 Klasteri koji su osnovani kao gospodarsko – interesna udruženja (GIU) osnovana sukladno Zakonu o trgovačkim društvima