Pitanja i Odgovori

Poštovani,
U nastavku donosimo kratku uputu vezanu uz sustav pitanja i odgovora:


Prije postavljanja upita
Na stranici www.lagurbrac.hr objavljuju se odgovori na upite vezane uz pojedini natječaj. Kako postoji
mogućnost da smo ranije zaprimili upit sličan Vašem, molimo Vas da provjerite nije li na takav upit
već odgovoreno.

​Kako postaviti pitanje?
Pitanja s jasno naznačenom referencom na pojedini natječaj moguće je poslati od dana objave
natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu:
natjecaji.lagurbrac@gmail.com

​Odgovaranje na upite
Odgovore nećete zaprimiti na adresu e-pošte putem koje je dostavljen upit, već ćete dobiti obavijest
s poveznicom putem koje ćete direktno pristupiti odgovoru na stranici www.lagurbrac.hr

​NAPOMENA: s ciljem jednakog tretmana, LAGUR„Brač“ ne može davati prethodno mišljenje vezano uz
prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.


Natječaj za provedbu Mjere 2.1.

PITANJE:

Poštovani, molim vas odgovore na sljedeća pitanja vezano za Mjeru 2.1:

  1. Kriteriji bodovanja pod 1., da li se boduje zapošljavanje tijekom provedbe projekta (24 mjeseca) ili se misli na zapošljavanje koje će omogućiti provedba projekta u budućnosti, dakle nakon njegovog završetka (na određeno/neodređeno vrijeme, sezonski)?
  2. Kriterij bodovanja pod 4., ako idemo isključivo na ulaganja u pokretnu imovinu koja nije vezana za određenu građevinu/prostor (mobilni solarni izložbeni postamenti, projektori i pokretna platna, računalna oprema i sl.) da li s time upadamo u neku od kategorija bodovanja po ovom kriteriju?
  3. Vezano za opće troškove/prihvatljive troškove, u slučaju da se kao voditelj projekta/član projektnog tima angažiraju postojeći zaposlenici prijavitelja (u dijelu radnog vremena) da li je to prihvatljiv trošak, tj. da li se financira iz dodijeljenih sredstava?
  4. Vezano općenito za Ugovore o (autorskom) djelu za dobavu usluga predviđenih projektom (sa osobama iz struke koji nisu u mogućnosti ispostaviti račun) da li je taj trošak prihvatljiv u brutto iznosu (sa pripadajućim doprinosima)?

Hvala i srdačan pozdrav

 

ODGOVOR:

Poštovani,

Sukladno poglavlju 8. Kriteriji odabira FLAG natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 2.1., kriterij odabira pod brojem 1 Doprinos stvaranju novih i/ili očuvanju postojećih radnih mjesta podrazumijeva zadržavanje i/ili stvaranje novih radnih mjesta i/ili stvaranje sezonskih/povremenih radnih mjesta tijekom provedbe projekta te tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.
Sukladno poglavlju 8. Kriteriji odabira FLAG natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 2.1., kriterij odabira pod brojem 4 Predmet ulaganja se odnosi na izgradnju i/ili rekonstrukciju/revitalizaciju i/ili opremanje novih građevina/objekata/prostora ulaganja te se također odnosi na ulaganje u opremanje postojećih pogona. Da bi se dodijelili bodovi po predmetnom kriteriju potrebno je izvršiti ulaganje koje je vezano uz određenu građevinu/objekt/prostor ulaganja/pogon.
Troškovi osoblja (plaće/naknade) koji su proizašli iz ugovora između poslodavca i zaposlenika, a isplaćuju se osoblju za obavljeni rad koji je između ostalog i izravno povezan s projektom nisu prihvatljvi troškovi za sufinanciranje iz javnih izvora.Sukladno poglavlju 6.2. FLAG natječaja u okviru Općih troškova prihvatljive su slijedeće vrste troškova i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu), troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora kod građenja (izgradnje i/ili rekonstrukcije) te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave.Opći troškovi prihvatljivi su do gornje granice od 12% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova ulaganja (bez općih troškova) sufinanciranih iz javnih izvora. Troškovi nastali u okviru općih troškova dokazuju se putem računa, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu te dokumentima jednake dokazne vrijednosti.
Troškovi proizašli iz ugovora o djelu te ugovora o autorskom djelu u okviru općih troškova trebaju biti izravno povezani s provedbom projekta odnosno vezani uz ulaganje te su prihvatljivi u bruto iznosu s pripadajućim doprinosima.

Lijep pozdrav
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu “Brač”

 

PITANJE:

Poštovani,

Molimo za pojašnjenje kriterija odabira pod rednim brojem 1., kod mjere 2.1., odnosno odgovor na pitanje: Kako se dokazuje zadržavanje radnog mjesta? Koju je dokumentaciju/izjavu potrebno priložiti kako bi se dokazalo da će se projektom zadržati radna mjesta? 

Lijep pozdrav.
ODGOVOR:
Poštovani,
U Prijavnom obrascu zahtjeva za potporu potrebno je popuniti i obrazložiti podatke o zadržavanju i stvaranju radnih mjesta te specificirati o kojim se radnim mjestima radi unutar točke 6.1.a Dodavanje vrijednosti, stvaranje radnih mjesta, privlačenje mladih ljudi i promicanje inovacija u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture, točke 6.1.b Poticanje diverzifikacije unutar ili izvan gospodarskog ribolova, cjeloživotnog učenja i stvaranja radnih mjesta u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, poglavlju 7. Doprinos projekta prioritetu Unije IV. Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije te unutar točke 9.2 Doprinos projekta indikatorima očekivanih rezultata na razini mjere za postizanje strateških ciljeva LRSR FLAG-a Brač.
Potpisivanjem i ovjeravanjem Prijavnog obrasca zahtjeva za potporu i Izjavom nositelja projekta pod kaznenom i materijalnom odgovornošću od strane Nositelja projekta potvrđuje se istinitost i točnost podataka koji su navedeni unutar Prijavnog obrasca. U slučaju da dođe do lažnih izjava i podataka primijeniti će se za to propisane kazne i sankcije.
Do konačnog zahtjeva za isplatu potrebno je priložiti Izjavu poslodavca o imenovanju projektnog tima u slobodnoj formi potpisanu i ovjerenu od strane poslodavca u kojoj će se navesti broj osoba zaduženih za provedbu projekta prijavljenog na LAGUR natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere 2.1., njihova uloga unutar projekta te obrazloženje radi li se o već postojećem zaposleniku ili o stvaranju novog radnog mjesta. Nositelj projekta podložan je kontroli na terenu i posjeti operacija od strane djelatnika Upravljačkog tijela i djelatnika FLAG-a tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja te je dužan pridržavati se pravila i uputa provedbe projekta unutar mjere 2.1.
 
Lijep pozdrav
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu “Brač”

 

PITANJE:

Poštovani,

Sukladno objavljenom tekstu (javnom pozivu) LAGUR Brač, Mjera 2.1. zanima nas uvijet prihvatljivosti korisnika i potencijalna mogućnost dostizanja intenziteta potpore od 100 %. Naime, korisnik je trgovačko društvo u 100% privatnom vlasništvu. Stoga, nike korisnik koji ostvaruje pravo za intenzitet potpore od 100% po principu Zajedničkog korisnika i/ili projekta od zajedničkog interesa. Navedeno je da korisnik treba zadovoljiti uvijete iz članka 8, stavak 3 pravilnika o provedbi LRSR kako bi, eventualno, zadovoljio uvijete za postizanje željenog intenziteta potpore. Iz spomenutog članka (stavaka 3, pod C) razvidno je da FLAG MOŽE iznos povećati do najviše 100% ukoliko projekt ” ima inovativne značajke, prema potrebi, na lokalnoj razini”. Kako projekt svakako ima inovativne značajke i veže se za uporabu modernih tehnologija najviših dostignuća – VR, AR u prezentaciji male brodogradnje i sukladno strategiji LRSR veže postizanje cilja utjecaja na lokalnu razinu, općenito, zanima nas da li LAGUR Brač može i pod kojim uvijetima povećati ovaj intenzitet potpore i u kojem iznosu (%)? Molim Vas konkretan odgovor na ovo  pitanje jer nam je vrlo bitno u samoj projektnoj prijavi jasno, precizno i koncizno utvrditi razinu intenziteta potpore za korisnika.

Hvala unaprijed!

ODGOVOR:

Poštovani,
Sukladno LAGUR Natječaju za provedbu Mjere 2.1. “Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na more objavljenom na mrežnim stranicama Lokalne akcijske grupe u ribarstvu “Brač” dana 24.10.2019. godine te izmjenama Natječaja od 5.11.2019. godine:
  • intenzitet potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.1., sukladno članku 8. stavka 1. Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko operaciju provodi poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća intenzitet potpore smanjuje se za 20 postotna boda,
  • intenzitet potpore iznosi 60% ukupno prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.1. u slučaju da projekt odnosno operacija zadovoljava jedan od sljedećih kriterija i omogućuje javni pristup svojim rezultatima: zajednički interes ili zajednički korisnik ili inovativne značajke na lokalnoj razini, sukladno članku 8. stavka 3. Pravilnika o provedbi LRSR,
  • intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova u okviru Mjere 2.1. u slučaju da projekt odnosno operacija zadovoljava kriterije: zajedničkog korisnika i zajedničkog interesa. 
Ukoliko nositelj projekta (trgovačko društvo) zadovolji kriterij inovativne značajke na lokalnoj razini te omogući javni pristup svojim rezultatima ostvariti će intezitet potpore od 60% ukupno prihvatljivih troškova. 
 
Lijep pozdrav
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu “Brač”
Natječaj za provedbu Mjere 2.2.
PITANJE:
Poštovani,
Molim Vas za informaciju je li najam prostora za održavanje radionice, od fizičke osobe (dakle, radi se ugovorom o najmu) prihvatljiv trošak u sklopu mjere 2.2.?

Lijep pozdrav.
ODGOVOR:
Poštovani,
Najam prostora u svrhu provedbe prihvatljivih aktivnosti unutar Mjere 2.2. je prihvatljivi trošak. Za potrebe održavanja određene radionice može se uzeti u najam određeni prostor s time da treba biti jasno povezan s predmetnom aktivnošću. S fizičkom osobom potrebno je sklopiti Ugovor o najmu prostora ili drugi oblik sukladno zakonskim propisima.
Lijep pozdrav.
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu “Brač”
PITANJE:
Poštovani,

Vezano za Mjeru 2.2. može li se za troškove čije je iznose u trenutku prijave projekta teško točno definirati, staviti okvirni iznos, bez ponude? Primjerice, kod nabave sirovina i potrošnog materijala za kulinarske i slične radionice, nije moguće unaprijed definirati točan iznos, kao ni same sastojke, odnosno materijale. Može li se, primjerice, u prijavi definirati kako će se za provedbu radionice nabaviti potrošnog materijala u maksimalnom iznosu od 1000 kuna ili je potrebno i za takve troškove tražiti ponude?

Unaprijed zahvaljujem.
ODGOVOR:
Poštovani,
S obzirom da je riječ o aktivnosti za koju je teško točno definirati iznos potrebne sirovine i potrošnog materijala nije potrebno dostaviti ponude prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu. Stvarno nastale troškove potkrijepiti ćete računima, izvodima, narudžbenicama, ponudama i ostalim dokumentima koje je potrebno dostaviti sukladno Zakonu o javnoj nabavi i vašim internim Pravilnicima i procedurama o provedbi postupka jednostavne nabave prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu.
Lijep pozdrav
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu “Brač”