Naziv nositelja projekta: Općina Sutivan

Naziv projekta: Očuvanje i interpretacija ribarske baštine u Sutivanu

Ukupna vrijednost projekta: 1.187.500,00 kn

Prihvatljivi troškovi projekta: 1.187.500,00 kn

Dodijeljeni iznos potpore: 1.187.500,00 kn

Iznos vlastitih sredstava: 0,00 kn

Intenzitet potpore: 100 %

Dodijeljena prosječna ocjena bodova: 76,67/80

Opis projekta: Dugoročna svrha projekta, odnosno opći cilj projekta, jest doprinijeti cjelovitom razvoju lokalne zajednice na temelju  revalorizacije i interpretacije lokalne ribarske baštine. Projekt “Očuvanje i interpretacija ribarske baštine u Sutivanu” ima pozitivan utjecaj na čitavo područje FLAG-a kroz aktivnosti međusektorske suradnje i razvoja, aktiviranje do sada neiskorištenih resursa. Projektom se: a) izrađuju i ugrađuju interpretativni tematski pitari koji doprinose svijesti i edukaciji o ribarskoj baštini sa ugraviranim podacima o ribama, staništima i drugim informacijama o ribarstvenoj kulturi, primarno Sutvana; b) organizira događaj „Ribarska noć Sutivana“ koja će svoj zainteresiranoj zajednici predstaviti i povezati ribarske i povezane djelatnosti – ribolov, ribarske alate i postupke, malu brodogradnju za ribolov na području Sutivana i Brača te tradicionalna priprema morske hrane; c) projektom se osigurava dodatna zaštita okoliša kroz implementaciju koševa za odvojeno prikupljanje otpada.


 

Naziv nositelja projekta: Općina Milna

Naziv projekta: Interpretacijski centar maritimne povijesti Milne

Ukupna vrijednost projekta: 3.794.266,98 kn

Prihvatljivi troškovi projekta: 3.790.701,98 kn

Dodijeljeni iznos potpore: 3.790.701,98 kn

Iznos vlastitih sredstava: 3.565,00 kn

Intenzitet potpore: 100 %

Dodijeljena prosječna ocjena bodova: 75,33/80

Opis projekta: Projektom se rekonstruira postojeći te grade pomoćni objekti 1 i 2, za smještaj i stavljanje u funkciju Interpretacijskog centra ribarske i maritimne povijesti Milne, koji otkriva dugu i bogatu ribarsku tradiciju ovog dijela otoka Brača, ali i otoka u cjelini. Njegov stalni postav, uz aktivno sudjelovanje lokalne zajednice, bit će prostor očuvanja i prezentacije memorije i identiteta lokalne zajednice, utemeljenog u ribarskoj i maritimnoj baštini.


Naziv nositelja projekta: Općina Selca

Naziv projekta: Interpretacijski centar ribarstva “Mario Puratić”

Ukupna vrijednost projekta: 2.898.360,10 kn

Prihvatljivi troškovi projekta: 2.898.360,10 kn

Dodijeljeni iznos potpore: 2.898.360,10 kn

Iznos vlastitih sredstava: 0,00 kn

Intenzitet potpore: 100 %

Dodijeljena prosječna ocjena bodova: 69/80

Opis projekta: Interpretacijski centar ribarstva “Mario Puratić” je projekt izrade stalne postave interpretacijskog centra maritimne i ribarske tradicije, društvenog centra te spomen obilježja koja za cilj ima afirmaciju izuzetnog hrvatskog izumitelja Maria Puratića koji je rođen 1904. godine u Sumartinu. Mario Puratić jedan je od najzaslužnijih osoba za revoluciju u ribarstvu 20. stoljeća, koju je omogućio vlastitim izumom „Puratićevim vitlom“, u svijetu poznatijim kao „Power Block.“ Kako bi se afirmacija ostvarilia, u okviru projekta predviđeni su sljedeći specifični ciljevi: 1. Izgradnja/rekonstrukcija Interpretacijskog centra ribarstva “Mario Puratić”; 2. Izrada stalnog postava Interpretacijskog centra ribarstva “Mario Puratić”; 3. Postavljanje spomenika Mariu Puratiću u sumartinskoj luci; 4. Izrada promotivnih tiskanih materijala na temu Maria Puratića, njegovog izuma te utjecaja na ribarstvo; 5. Održavanje edukativne radionice o Mariu Puratiću, njegovom izumu i utjecaju na ribarstvo.


Naziv nositelja projekta: Općina Nerežišća

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta ribarske tematike „Morski svijet u srcu otoka Brača“

Ukupna vrijednost projekta: 827.125,00 kn

Prihvatljivi troškovi projekta: 827.125,00 kn

Dodijeljeni iznos potpore: 827.125,00 kn

Iznos vlastitih sredstava: 0,00 kn

Intenzitet potpore: 100 %

Dodijeljena prosječna ocjena bodova: 52,33/80

Opis projekta: Projektom „Morski svijet u srcu otoka Brača“ informirati će se djeca, lokalno stanovništvo i turisti o očuvanju tradicijske ribarske i maritimne baštine te dobrobiti konzumiranja ribe i školjki, o vrstama riba koje obitavaju na području Općine Nerežišća i FLAG područja, tehnikama izlova ribe s čime će se doprinijeti prepoznatljivost ribarske baštine i ribarstva za ovo područje.


Naziv nositelja projekta: Turistička zajednica općine Sutivan

Naziv projekta: Nasmiješi se more, zapjevajte ribe – ekološko edukativna akcija

Ukupna vrijednost projekta: 276.737,50 kn

Prihvatljivi troškovi projekta: 276.737,50 kn

Dodijeljeni iznos potpore: 276.737,50 kn

Iznos vlastitih sredstava: 0,00 kn

Intenzitet potpore: 100 %

Dodijeljena prosječna ocjena bodova: 49,33/80

Opis projekta: Projekt budi svijest i potiče na odgovorno ponašanje prema moru i živom svijetu u njemu, upoznaje sa problemima ekološki neodgovornog ponašanja, količini otpada u moru i educira o stanovnicima mora, potiče interes djece i stvara zdrave temelje za budućnost. Ekološka akcija čišćenja podmorja uvelike će značiti za samo more i živi svijet u njemu ali će i utjecati na lokalno stanovništvo i sve koji budu putem raznih vrsta medija vidjeli koliko se smeća koje moru ne pripada izvadilo za buduće ponašanje i odgovornost. Postavljanje zabavnih kanti za opuške i instalacije ribe koja predstavlja inačicu kante za plastiku za budućnost potiče lokalno stanovništvo i posjetitelje na odgovorno ponašanje, podsjeća da opušcima i plastici nije mjesto na plaži i u konačnici u moru, potiče na skupljanje otpada prilikom šetnje plažama i kupanja u ljetnim mjesecima. Kroz projekt planira se urediti jedan zid na ulazu u centar mjesta koji graniči sa morem – tu će biti predstavljene na informativnoj tabli vrste koje žive u moru našeg arhipelaga kako bi se svi upoznali sa njima i napomena da čuvamo njihovo stanište svojim odgovornim ponašanjem i zid će svojim uređenjem predstavljati more i morski svijet u njemu gdje će se sve te životinjske vrste moći vidjeti izrađene od inoxa u prirodnoj veličini. Ovo će uvelike pomoći edukaciji i razvoju empatije prema životu i moru i očuvanju istog. Isto tako, dio projekta je i kazališna predstava za djecu ˝Plavi planet˝ koja djeci na zanimljiv način dočarava probleme na koje nailaze stanovnici mora. Umjesto informativno edukativnih flyer-a koji u konačnici završe u smeću odlučili smo se za izradu informativno edukativnih bookmark-a koji imaju dodatnu svrhu prilikom čitanja knjiga (osim naravno edukativne koja će informirati o najzastupljenijim vrstama riba u našem moru te važnosti odgovornog i ekološki osviještenog ponašanja).