U subotu, 25. travnja 2020. godine na snagu je stupila Uredba (EU) 2020/560 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 508/2014 i (EU) br. 1379/2013 u pogledu posebnih mjera za ublažavanje učinaka izbijanja bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture kojom se mijenjaju Uredba o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) i Uredba o zajedničkoj organizaciji tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (ZOT).

Među novim mjerama ističemo:

  • dodatnu fleksibilnost u raspodjeli proračunskih sredstava među određenim prioritetima i mjerama u operativnom programu;
  • potporu za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti, koja uzima u obzir i nova plovila, uz najveću stopu sufinanciranja od 75% prihvatljivih javnih rashoda;
  • mogućnost dodjele radnog kapitala i kompenzacija za smanjenje proizvodnje ili prodaje i dodatnih troškova skladištenja i prerade za uzgajivače,
  • ponovno uvođenje potpore za organizacije proizvođača i udruženja organizacija proizvođača za skladištenje proizvodâ ribarstva i akvakulture.

Više infomacija nalazi se na linku: https://www.apprrr.hr/stupio-na-snagu-paket-eu-mjera-pomoci-za-ublazavanje-posljedica-covid-19-pandemije-u-sektoru-ribarstva-i-akvakulture/