TKO SMO


  Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Brač“ osnovana je u prosincu 2016.godine.
  Predstavlja partnerstvo između nositelja ribarskog sektora i ostalih lokalnih dionika iz privatnog i javnog sektora sa ciljem održivog razvoja ribarstva i marikulture sa zadatkom izrade i provedba zajedničke strategije za svoje područje.
  Obuhvaća teritorij i akvatorij otoka Brača, koji pripada srednjodalmatinskoj otočnoj skupini
  Administrativno-teritorijalno je u sastavu Splitsko-dalmatinske županije te pripada NUTS II regiji Jadranska Hrvatska
  Područje LAGUR-a Brač obuhvaća 8 jedinica lokalne samouprave: općine Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sutivan i Grad Supetar
  U sastavu LAGUR-a Brač ukupno je 22 naselja u kojima je, prema Popisu stanovništva, 2011. godine živjelo 13.956 stanovnika s prosječnom gustoćom naseljenosti od 35,3 st/km²
Otok Brač površine je 395,4 km2 i, prema površini, najveći je srednjodalmatinski, a ukupno treći hrvatski otok.
  LAGUR Brač, osim kopnene površine otoka obuhvaća pripadajuće morske površine (akvatorij) jedinica lokalne samouprave u sastavu LAGUR-a, koje pripadaju ribolovnoj zoni G, odnosno podzonama G2 i G3

brac-hrvatska1-2

Tijela LAGUR-a:
 Voditelj-Tajnik LAGUR-a Brač - Vanja Purić
 Predsjednik LAGUR-a Brač – Ivan Cvitanić
 Upravni odbor 
 Skupština


Upravni Odbor:
  Morski ribolov "Morska Lastavica"
  TO "Peškadur"
  Privredni ribolov "Tonči Jakšić"
  LAG Brač
  Ivan Cvitanić
  Sardina d.o.o.
  KŠR "Arbun"
  Općina Sutivan
  Općina Postira

Vizija LAGUR Brač

  Otok kvalitetnog života, rada, suradnje, razonode i odmora za sve njegove stanovnike te stalne i povremene posjetitelje.
   Razvoj otoka temelji se na kvalitetnoj i punoj valorizaciji i održivom korištenju svih njegovih resursa, kako ljudskih, tako i društvenih, gospodarskih, prirodnih i prostornih, a posebice mora i obale, njegove ribarske i pomorske kulture, povijesti i tradicije
   Suradnja se temelji na uskoj svezi s ribarskim obiteljima, zajednicama, ali i uskoj suradnji s ostalim gospodarskim sektorima, zajednicama u unutrašnjosti otoka, kopnom i okolnim otocima s jedne strane, te sve povezanijim globalnim društvom i gospodarstvom usmjerenim inovacijama, novim znanjima, tehnologijama i rješenjima održivog razvoja s druge strane.

Ova vizija ostvarit će se sustavnim radom na sljedećim strateškim ciljevima:
 
1. Povećanje profitabilnosti i konkurentnosti sektora ribarstva i marikulture
2. Razvoj lokalne zajednice valorizacijom i održivim korištenjem sveukupne resursne osnove
3. Diversifikacija turističke i prateće gospodarske ponude područja LAGUR-a razvojem proizvoda i usluga temeljenih na ili komplementarnih ribarstvu, marikulturi i plavoj ekonomiji i inovacijama.
Ciljevi će se postignuti provedbom skupom odabranih prioritetnih mjera.

ŠTO JE LAGUR?

   Lokalna akcijska grupa u ribarstvu LAGUR / FLAG (Fisheries local action group) označava partnerstvo između nositelja ribarskog sektora i ostalih lokalnih dionika iz privatnog i javnog sektora sa ciljem održivog razvoja ribarstva i marikulture sa zadatkom izrade i provedba zajedničke strategije za svoje područje.
   Važan segment u ovome partnerstvu čine predstavnici sektora ribarstva čija je uključenost u LAGUR-e od velike važnosti i kao takva uvjetovana je za njihovu opstojnost.
Europska unija svojom politikom nastoji održati kvalitetu života ribarske zajednice što se postiže osnaživanjem lokalnog stanovništva, onih koji najbolje razumiju probleme i težnje ribarskih zajednica – nudeći im sredstva za provedbu i financijska sredstva za razvoj i prilagodbu rješenja njihovim stvarnim potrebama.
   Podrška je osmišljena tako da bude dio integriranog lokalnog pristupa utemeljenog na lokalnoj razvojnoj strategiji prilagođenoj lokalnoj situaciji. Njezin plan i provedba trebali bi biti decentraliziraniji, a LAGUR-i kao partnerstva lokalnih sudionika iz javnog, civilnog i privatnog sektora te lokalne zajednice, predstavljaju upravo to.
   LAGUR-i koriste sredstva potpore iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) namijenjenih ribarstvenim i akvakulturnim područjima regulirana Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo u programskom razdoblju 2014-2020.
   U okviru EFPR-a zemljama članicama je za programsko razdoblje 2014.-2020. na raspolaganju 6,5 milijardi eura, što je dio cjelokupne omotnice namijenjene ribarstvu i pomorstvu.
Republika Hrvatska u okviru EFPR-a ima na raspolaganju 252,6 milijuna eura za razdoblje 2014.-2020.
   Jedan je od prioriteta EFPR-a povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem sljedećeg posebnog cilja: promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva.

LOKALNA RAZVOJNA STATEGIJA U RIBARSTVU

  Lokalna razvojna strategija u ribarstvu (LRSR) je usklađen skup operacija čija je svrha ostvarivanje lokalnih ciljeva i potreba te koje doprinose ostvarivanju strategije Europske Unije za pametan, održiv i uključiv razvoj i koje osmišljava i provodi LAGUR.
   Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i ostalo cilj je i lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (CLLD mehanizam)
   Lokalni razvoj provodi se pristupom »odozdo prema gore« u okviru lokalnih partnerstva koja su sastavljena od predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora čime se odražava lokalna zajednica, a u cilju izrade i provedbe LOKLANE RAZVOJNE STRATEGIJE.