Dostava i razmjena dokumentacije između FLAG-a Brač i nositelja projekta prijavljenog na Mjeru 2.2. iz LRSR FLAG-a Brač vezana uz Zahtjev za obrazloženje/ispravak odvijati će se putem elektroničke pošte: lagur.brac@gmail.com

Dostavljeni Zahtjev za obrazloženjem/ispravkom smatra se pravovaljanim te se rokovi za postupanje po istom, računaju od dana zaprimanja elektroničke pošte upućene od strane FLAG-a Brač.

Nositelj projekta je dužan u roku od 10 (deset) radnih dana od zaprimanja Zahtjeva za obrazloženje/ispravak putem elektroničke pošte dostaviti Odgovor na Zahtjev za obrazloženje/ispravak na e-mail adresu: lagur.brac@gmail.com

U predmetu e-pošte potrebno je navesti klasifikacijsku oznaku “Odgovor na Zahtjev za O/I – Mjera 2.2. iz LRSR FLAG-a Brač”.

U privitku e-pošte dostavlja se skenirani ovjereni pečatom i potpisom Odgovor na Zahtjev za obrazloženje/ispravak te sva popratna dokumentacija koja potkrjepljuje odgovor.

U slučaju da traženo obrazloženje/ispravak nije dostavljen ili traženo obrazloženje/ispravak nije odgovarajućeg sadržaja ili nije pravovremen, prijava projekta će biti odbijena donošenjem Odluke o odbijanju projekta.